Základní neodkladná resuscitace dětí
Autor článku : MUDr. Jiří Franz
převzato z: www.zzskolin.cz

Novinky:

Technika nepřímé masáže u dětí do stáří jednoho roku: jsou-li na místě dva trénovaní zachránci, je vhodnější metodou masáž palci rukou obepínající hrudník. Podle dostupných zpráv zajišťuje tato metoda účinnější koronární perfúzi a vyšší systolický tlak než masáž dvěma prsty.

Poměr kompresí hrudníku a frekvence umělých dechů u dětí nad 8 let by měl být 15:2 pro jakýkoli počet zachránců (což odpovídá pokynům pro KPR dospělých). Pro děti pod 8 let zůstává poměr 5:1 pro jakýkoliv počet zachránců. Přestože zvýšená frekvence masáže vede ke zvýšení koronární perfuze, dochází oproti poměru 5:1 ke snížení ventilace. Přitom právě u dětí je zástava dechu nejčastější příčinou zástavy oběhu. Navíc vzhledem k velikosti dětí postačuje k masáži jedna ruka a frekvence masáže i dýchání může být vyšší. Proto byl pro malé děti ponechán poměr 5:1. Pro velké děti byl stanoven poměr 15:2 jednak pro výhodnost při jednom zachránci, a jednak pro konzistenci se směrnicemi pro dospělé.

"Především volat" jako zásada u dětí s onemocněním srdce: ačkoliv většina zástav oběhu u dětí jsou nekardiálního původu, náhlý kolaps u dítěte s onemocněním srdce v anamnéze bývá způsoben arytmií srdeční. Proto má v této skupině dětí co nejrychlejší přístup k defibrilaci přednost před okamžitým uvolněním dýchacích cest, umělým dýcháním a nepřímou masáží srdce, které jsou prioritní u ostatních dětí.

A. Pro děti ve věku 1 - 8 roků
- Ověřte záklon hlavy a předsunutí čelisti
- Ukazováčkem a palcem ruky spočívající na čele stiskněte nosní křídla
- Mírně otevřete ústa postiženého, udržujte předsunutou čelist
- Nadechněte se a svými ústy obemkněte ústa postiženého tak, aby dobře těsnila
- Vydechněte do postiženého plynulým výdechem po dobu asi 1 - 1,5 sekundy tak, aby se hrudník zvedal
- Udržujte záklon a předsunutí čelisti, oddalte ústa od úst postiženého a pozorujte hrudník, zda během výdechu klesá
- Znovu se nadechněte a zopakujte celý postup až 5x dokud se nepodaří uskutečnit 2 účinné vdechy. Účinné vdechy znamenají, že hrudník postiženého se zvedá a klesá podobně jako při normálním dýchání.


A. Pro děti ve věku do 1 roku
- Ověřte záklon hlavy takový, aby hlava byla vůči krku v neutrální poloze, a předsunutí čelisti.
- Nadechněte se a svými ústy obemkněte ústa a nos postiženého tak, aby dobře těsnila. Pokud není možné obemknout jak ústa tak nos, přiložte ústa jenom k ústům nebo jenom k nosu (a stiskněte rty postiženého tak, aby nedocházelo k úniku vzduchu).
- Vydechněte do postiženého plynulým výdechem po dobu asi 1 - 1,5 sekundy tak, aby se hrudník zřetelně zvedal.
- Udržujte přiměřený záklon hlavy a předsuňte čelist, oddalte ústa od úst postiženého a pozorujte hrudník, zda během výdechu klesá.
- Znovu se nadechněte a zopakujte celý postup až 5x dokud se nepodaří uskutečnit 2 účinné vdechy.

Pokud máte potíže s udržením volných dýchacích cest, může jít o obstrukci dýchacích cest:
- Otevřete postiženému ústa a vyjměte všechny viditelná cizí tělesa. Nešátrejte prstem v ústech naslepo
- Ujistěte se, že je proveden přiměřený záklon hlavy a předsunutí čelisti, ale současně není krk příliš ohnutý
- Pokud záklon hlavy a předsunutí čelisti nestačí k uvolnění dýchacích cest, použijte tah za bradu
- Proveďte nejvýše 5 pokusů o dosažení dvou účinných vdechů
- Pokud tento postup nevede k úspěchu, pokračujte sekvencí B


B. U dětí ve věku 1 - 8 let:
- Položte dlaň jedné ruky na dolní polovinu hrudní kosti. Ujistěte se, že neleží na mečovitém výběžku nebo pod ním
- Zvedněte prsty tak, aby tlak nebyl vyvíjen na žebra
- Zaujměte vzpřímenou polohu vedle hrudníku postiženého a s napjatýma rukama hrudní kost stiskněte směrem k podložce v rozsahu asi 1/2 až 1/3 hloubky hrudníku
- Uvolněte tlak a opakujte postup s frekvencí asi 100 za minutu
- Po pěti kompresích zakloňte hlavu, předsuňte čelist a proveďte jeden účinný umělý vdech
- Ihned položte ruku na správné místo na hrudní kosti a pokračujte dalšími pěti kompresemi
- Pokračujte v masáži a vdeších v poměru 5:1

Poznámka: ačkoliv budete masírovat frekvencí 100 za minutu, skutečný počet kompresí za minutu bude nižší vzhledem k přestávkám na umělý vdech.

U dětí ve věku přibližně nad 8 let může být nutné pro dosažení odpovídající hloubky kompresí použít "dospělého" postupu masáže za použití obou rukou:
- Určete dolní polovinu hrudní kosti, položte zde dlaní dolů jednu ruku, druhou ruku položte na hřbet ruky spočívající na hrudní kosti
- Propleťte a zvedněte prsty obou rukou vzájemně tak, aby tlak nepůsobil na žebra postiženého
- Zaujměte vzpřímenou polohu vedle hrudníku postiženého a s napjatýma rukama stlačte hrudní kost směrem k podložce v rozsahu asi 1/2 až 1/3 hloubky hrudníku
- Uvolněte tlak. Opakujte postup s frekvencí asi 100 za minutu
- Po dvanácti kompresích zakloňte hlavu, předsuňte čelist a proveďte dva účinné umělé vdechy
- Ihned položte ruku na správné míst na hrudní kosti a pokračujte dalšími patnácti kompresemi
- Pokračujte v masáži a vdeších v poměru 15:2

B. U dětí ve věku do 1 roku:
Pro laické zachránce a pro jednoho zdravotníka použijte masáž dvěma prsty:
- Lokalizujte hrudní kost a položte bříška dvou prstů do úrovně asi 1 prst pod pomyslnou spojnicí prsních bradavek
- Bříšky dvou prstů stiskněte hrudní kost směrem k podložce v rozsahu asi 1/2 až 1/3 hloubky hrudníku
- Uvolněte tlak a opakujte postup s frekvencí asi 100 za minutu
- Po pěti kompresích zakloňte hlavu, předsuňte čelist a proveďte jeden účinný umělý vdech
- Ihned položte prsty na správné místo na hrudní kosti a pokračujte dalšími pěti kompresemi. Během masáže by měly být dýchací cesty dítěte udržovány volné jemným uchopením okolo čela, což minimalizuje čas nutný pro správné provedení umělého vdechu a masáže.
- Pokračujte v masáži a vdeších v poměru 5:1

Pro dva a více zdravotníků použijte masáž dvěma palci:
- Lokalizujte hrudní kost a položte na ni bříška obou palců vedle sebe tak, aby špičky palců směřovaly k hlavě. Uložte je tak, aby byly asi 1 prst pod pomyslnou spojnicí prsních bradavek. Zbylými prsty obemkněte hrudník dítěte tak, aby se spojily za zády a vytvořily tak pro ně oporu.
- Bříšky dvou palců stiskněte hrudní kost směrem k podložce v rozsahu asi 1/2 až 1/3 hloubky hrudníku.
- Uvolněte tlak. Opakujte postup s frekvencí asi 100 za minutu
- Po pěti kompresích druhý zachránce zakloní hlavu, předsune čelist a provede jeden účinný umělý vdech
- Pokračujte v masáži a vdeších v poměru 5:1

C. U dětí ve věku 1 - 8 let:
- Opakujte postup podle bodů 1 - 5, ale stisky hrudníku nahraďte kompresemi břicha.
- Komprese břicha spočívají ve vyvinutí prudkého tlaku směrovaného vzhůru proti bránici
- Pokud je dítě při vědomí, provádějte manévr ve stoje. Klekněte si za dítě, nebo je posaďte na židli, pokud je po ruce
- Dítě v bezvědomí má být uloženo na záda. Dlaň jedné ruky položte na horní část břicha a s podporou druhé ruky prudce zatlačte směrem vzhůru a dozadu směrem ke středu hrudníku
- Opakujte tento postup a střídejte jej s údery do zad a stisky hrudníku
- Opakujte tento cyklus tak dlouho, až jsou dýchací cesty uvolněné a umělé dechy jsou účinné, případně dítě dýchá spontánně.

C. U dětí ve věku do 1 roku:
- Komprese břicha nejsou u malých dětí doporučeny, neboť mohou vést k rupturám orgánů
- Opakujte pouze cykly pěti úderů do zad a pěti stisků hrudníku. Snažte se udržet hlavu skloněnou tak, aby případné cizí těleso mohlo během pokusů o vypuzení vypadnout z dýchacích cest
- Opakujte tento cyklus tak dlouho, až jsou dýchací cesty uvolněné a umělé dechy jsou účinné, případně dítě dýchá spontánně.

zpět na úvod