Polytrauma

Poranění dělíme na 2 základní skupiny:
izolovaná poranění - poranění jednoho orgánu nebo jedné tělní oblasti
polytraumata - mají prognózu horší než u izolovaných poranění

Polytrauma
Polytrauma je mnohočetné (sdružené) poranění několika orgánových systémů nebo tělní oblasti spojené s postižením základních životních funkcí - dýchání, oběhu, vědomí a vnitřního prostředí, které vedou k bezprostřednímu ohrožení života.

- příčinou ohrožení vitálních funkcí může být stupeň závažnosti postižení jednoho dominantního poranění (např. mozek s postižením mozkového kmene)
- k postižení základních vitálních funkcí může dojít kombinací účinku jednotlivých poranění, která izolovaná nemusí být tak závažná (krevní ztráta, šoková plíce, traumatická tuková embolie)
- při stanovení diagnosy je rozhodující stupeň postižení funkce organismu jako celku a ne počet jednotlivých nevýznamných poranění
- závažnost polytraumatu je tím větší, čím více tělních oblastí je postiženo (při postižení 3 orgánových systémů je úmrtnost 75%, při postižení 4 je úmrtnost vyšší než 90 %)
- je-li součástí polytraumatu kraniocerebrální poranění, je prognóza méně příznivá (kraniocerebrální poranění jsou zastoupena ve více jak polovině polytraumat) - Nejčastější kombinací u polytraumatu je hlava - hrudník - končetiny, což je typické pro dopravní nehody a pro pády z výšek.

Závažnost a prognóza polytraumatu:
- polytraumata malých dětí a starých osob jsou prognosticky méně příznivá než u mladých dospělých osob
- poranění a počet postižených systémů a jejich kombinace je komplikován popálením, radiačním traumatem, crush a blast syndromem
- rozhodujícím faktorem prognózy polytraumatu je také čas na vyproštění a poskytnutí kvalifikované první pomoci - v této fázi je nejvyšší úmrtnost na hemoragický šok a masivní aspiraci
- vznikající traumatický šok, jeho hloubka a délka trvání závisí na bolesti, krevní ztrátě, zhmoždění tkání, komusi srdce a plic
- nutnost rozsáhlého operačního výkonu, který provádí skupina odborníků současně a pokud možno v jedné fázi, je možná až po stabilizaci stavu
- celková odpověď na polytrauma probíhá v prvních pěti kritických dnech, kdy se o prognóze polytraumatu je velmi těžké vyjádřit
- největší význam v prognóze má šoková plíce, šoková ledvina a tuková embolie
- později patří mezi komplikace infekce a vývoj apatického syndromu

Typická polytraumata
dopravní nehody - podílí se - kraniocerebrální poranění, kontuse hrudníku a břicha, zlomeniny končetin
pády z výšek - kombinace kraniocerebrálního poranění s poraněním páteře a míchy, dále poranění břicha

Crush syndrom - syndrom ze zasypání
- mnohočetná poraněni ze zasypání, při kterých dojde k pohmoždění svalové tkáně
- z této tkáně se uvolní myoglobin, který se dostává do ledvin - primárně dochází k myoglobinurii, potom dojde k selhání ledvin na podkladě ucpání nefronů myoglobinem
- uvolňuje se kalium, které má na organismus podobný vliv - hyperkalemie

Blast syndrom - poranění z tlakové vlny při výbuchu
- tlaková vlna se šíři i ve vodě, proto je výbuch ve vodě stejně nebezpečný
- při výbuchu dochází k vzniku vzduchové masy, při které může dojít k odhození osoby - po odmrštění mohou vznikat četná traumata a zlomeniny při nárazu těla na zem nebo na jiné předměty
- důsledkem tlakové vlny dochází ke vzniku četných vzduchových embolů, poškození bubínků uší, k tlakovému poškození dochází až k perforaci střev
- taktéž může dojít k roztrhání těla nebo k odtržení končetin
- jedná se o závažné poranění vyžadující intenzivní léčbu

Pro prognózu polytraumat a jejich klasifikaci bylo vytvořeno několik
klasifikačních schémat: TS - trauma score
ISS - injury severity score
AIS - abreviated injury score
GSC - glasgow coma score

Postupy u polytraumat:
- jedná se o řetězec, diagnosticko - terapeutických postupů, na kterém se podílí tým odborníků a jehož cílem je co nejrychleji posoudit stupeň ohrožení funkce organismu a zasáhnout dle závažnosti jednotlivých poranění, aby nedošlo k multiorgánovému poškození organizmu
1. postup na místě poranění - zjišťujeme vitální poruchy, provádíme zástavu krvácení, resuscitaci dýchání a oběhu, dokončujeme orientační vyšetření a provádíme nejnutnější úkony první pomoci

2. zajištěný transport - provádí se až po zvládnutí stavů bezprostředního ohrožení života a to za podmínek zajištěných dýchacích cest, zajištěných žilních vstupů (linek), v zajištěné poloze a s fixací zlomenin - předpokladem transportu je doprovod a vybavení léky
- převoz nemusí být rychlý, ale pacient by měl být převezen živý
- rychlý převoz je nutný pouze v případě jsou-li terapeutické zásahy v místě poranění neúčinné či neproveditelné

3. nemocniční péče - tým odborníků jehož základem je chirurg + traumatolog + anesteziolog, tým vede nejzkušenější z odborníků
- provádí se systém diagnosticko - terapeutických výkonů, laboratorní odběry, atd...